tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Something that needs to be turned on to see "CATS" an intergallactic Nazi.
Main screen turn on!
viết bởi Tookar 13 Tháng tư, 2005