tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

make a stinky chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?