Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

make fun of my lotuses and ill eff you up .c; chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?