tìm từ bất kỳ, như là smh:

make up overload chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?