tìm từ bất kỳ, như là bae:

making people feel bad for you chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?