tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
mal-ab-endu choda. Those guys who loves to fuck hot babes(mal)and hore(endu)together!!!!
Jana bhai is a malabendu choda!!!
viết bởi baal mitra 16 Tháng năm, 2006

Words related to malabendu choda

baal banchod bara gandu laora