tìm từ bất kỳ, như là swoll:

male pattern baldness chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?