tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
maybe i promise you.
I mamise at i will be there, so shut the fuck up bout it already hoe!!
viết bởi Da Problem Child 420 20 Tháng tư, 2005