tìm từ bất kỳ, như là smh:

man pole in the baby hole chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?