tìm từ bất kỳ, như là fap:

man sit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?