tìm từ bất kỳ, như là muddin:

man-bond chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?