tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Bloke's arse
he went for a huge shit out of his mancrack
viết bởi ProfHawking 27 Tháng một, 2004