tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Rach rocks my world. a word i made up
just manduncing, no real example to use
viết bởi JayEPeilow 13 Tháng một, 2005