tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Tall Humanoid, Big Balled, Intelegent Creature. Or term to describe a friend.

Hey Dan looks just like a mangamoose.
viết bởi Bryce Angel 20 Tháng năm, 2007