tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A very desperate girl that always wants mangoagogo but can never get any :-(
1] Jeez why are you such a mangoagogo?
viết bởi ALex Doan 09 Tháng tám, 2003