tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

manic depressive chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?