tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Manliness the hard bulge in a man's pants
Pull me closer so I can feel your manness bulge member hardness
viết bởi Lil.peanut 03 Tháng một, 2014