tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A gay man in the infatuation stage of a relationship.
Rodney is following Adam around like a manpuppy.
viết bởi Chadsky 01 Tháng tám, 2010