tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
derogatory word for blacks in spanish
Julian: "You know Chris, right?"
Eric: "Which Chris?"
Julian: "Fukin manteco Chris."
Eric: "Yea I know that fukin manteco"
viết bởi Juggernawt 14 Tháng mười, 2007