tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Arabic word for Vagina, Pussy
It feels good when you touch my manush.
viết bởi jehjeh 05 Tháng chín, 2003
 
2.
Long Island slang for pussy, vagina, or pubic region.
When I got Jen's panties off, I discovered she had a fiery red manush.
viết bởi K-Jammer 20 Tháng năm, 2005