Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:

mark 10:12 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?