tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The hardcrest race driver ever.
The rougheast bang you'll ever get.
Man, she pulled a Masyn last night in bed.
viết bởi Stephanie Bonawhore 04 Tháng một, 2008