tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

mating cry chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?