tìm từ bất kỳ, như là cunt:

matrix glitch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?