tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Kevin is gay. Matt Makurat was right about him.
Man look at Kevin. He's so gay. Matt Makurat was right about him.
viết bởi Damnit Kevin 03 Tháng một, 2014