tìm từ bất kỳ, như là rimming:

mayne hol'up chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?