tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
really long ball sacks that hang down in the heat
Check out the Mcdanglers on that guy!
viết bởi Berto/lauren/sarah 29 Tháng mười một, 2004