tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To eat in a way that appears to be greedy.
Yo, that fat ass nigga is mealing over there by himself.
viết bởi Christopher C Wright 08 Tháng tám, 2005