tìm từ bất kỳ, như là sex:

mealy bug chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?