tìm từ bất kỳ, như là bae:

meaning hot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?