tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

means doll or some shiz in macco chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?