tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A hybrid between an early bird and a night owl.
Are you more of an early bird or a night owl? I am a measly bee-which is a bit of both.
viết bởi ajhtm2012 29 Tháng năm, 2014