tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Reason of mothers. Usually illogical and ridiculously stupid.
A: Hey man wadup?
B: Terrible
A: Why?
B: I got my phone taken away by my mom.
A: What for?
B: Idk... Measons
viết bởi asianboi 05 Tháng sáu, 2014