tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
the use of cake as a dosage form.
A : dude want some cake ?
B : nah man i got a real bad headache

A : want an asprin medicake?
B : yeah i could do with a bit of medicaking
viết bởi killerof7 08 Tháng chín, 2013