tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Babies or children.
Those kids are annoying as hell. I wish the neighbours would control their medical waste.
viết bởi Pooeyface 05 Tháng mười, 2012