tìm từ bất kỳ, như là wyd:

mediocre at best chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?