tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A faster way of saying "make out"
hey gab!

hi rex!

megout?

hell naw!
viết bởi Mr.Jailbait 09 Tháng hai, 2010