tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Meguru is someone who doesn't have a lot of friends. He usually sits at home alone eating bon-bons watching The Notebook.
Wow! Saori is such a meguru.
viết bởi Geibu Kettchyumu 28 Tháng một, 2009

Words related to meguru

japan loner loser saori