tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. who cares. 2. It's possible 3. (as a question) what?? 4. nothin
lets hit da club nigguh - meh
viết bởi Krunknigguh 13 Tháng ba, 2005