tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A word of greeting used to answer the phone, very common amongst Australian males
*Phones rings*

*Jim Answers Phone*

Mehatama buutt-buutt?
viết bởi Obisdian Blackbird McKnight 31 Tháng bảy, 2011