tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The "meh" form of whenever.
Fred: "Hey Steve, when are you ordering that keg?"
Steve (shrugging his shoulders): "Mehnever..."
viết bởi Tegyrius 17 Tháng mười hai, 2006
 
2.
The "meh" form of whenever.
Fred: "Hey Steve, when are you ordering that keg?"
Steve (shrugging his shoulders): "Mehnever..."
viết bởi Tegyrius 15 Tháng mười hai, 2006