tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
29.
A community of free spirits.
"Welcome onto memes."
viết bởi kulturkampf 03 Tháng chín, 2003