tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The Italian word for "shit".
"Basta con questa merda!"
Translation: Enough with this shit!
viết bởi JVisconti 04 Tháng mười, 2003
 
2.
Portuguese word for "shit"
isto é uma merda = "this is shit"
viết bởi Serrano 13 Tháng năm, 2005
 
3.
<Italian> Merda
<English> Shit
La merda = The shit
viết bởi Italian_Speaker_1989 26 Tháng tư, 2004
 
4.
F.C. Inter Milan
1: Did you see the game last night?
2: No, but I sure hope merda lost!
1: Yeah, Forza Juve!
2: Word!
viết bởi @bianconerifan 07 Tháng ba, 2011