tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
n. not a full erection, but still erect.
Hey baby, you just gave me a meta-boner, you should make me even more hard.
viết bởi Iceman317215 15 Tháng mười, 2010