Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

xu hướng

thư mục

mẫu tự

meth girl chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?