tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Synonym for adjustable wrench.
"Hey Luis, I can't find the calipers, man."

"Only gringos use caliper, this does same thing."
viết bởi K M 04 Tháng tám, 2004