tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
fucking fag with a small penis and likes to put stuff up his ass
Britney: did you here michael stewert put baseball bat up his ass
Kristen: holly shit
viết bởi niggernija 07 Tháng một, 2014