tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
small, petite, little, tiny, midget-like woman.
That girls so fly, she must be MicNicNic.
viết bởi babygirlimablurx3 06 Tháng sáu, 2010