Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

mid life myspacer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?