tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

mid-rim cuisine chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?